Центар за односи со јавноста

Универзитет „Гоце Делчев” - Штип

Препознај ја својата иднина

medfrd1248
Close-up of a person operating a laptop
coj@ugd.edu.mk