Контакт

Центар за односи со јавноста

„Крсте Мисирков“ бб

п.фах 201

Штип 2000

Македонија

Е-пошта: coj@ugd.edu.mk

Телефон: +389 32 550 004

Факс: +389 32 390 700

Веб на центарот: http://coj.ugd.edu.mk

Локација