УГД ФМ Универзитетско радио

УГД-ФМ, емитува 24-часовна програма што се однесува на студентите и младите луѓе во градот...

УГД ТВ

„УГД ТВ“ е интерна телевизија на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип што се емитува во 11 наставни центри лоцирани во Штип, Кочани и Струмица...

Издавачка дејност

Одделот за издавачка дејност придонесува за развој на наставните, научните и другите дејности на Универзитетот, но и го поттикнува творештвото на Универзитетот...

Веб оддел

Овој дел од Центарот за односи со јавноста е задолжен за одржување на сите веб странци во рамките на Универзитетот...

Мултимедијален центар на УГД

Мултимедијалниот центар на Универзитетот е местото каде се реализираат голем дел од свеченостите и манифестациите на Универзитетот...

Наша дејност

Што се нашите цели

  • Расположени за примање на нови соработници и студенти кои имаат ентузијазам за работа
  • Сите студенти да се вклучат со своја идеја во реализација на дел од програмата на радио, да пишуваат за веб пораталите на УГД
  • ЦОЈ располага со целосна техничка опрема која е во функција на студентите.

Презентација УГД

Видео спотови на УГД